Jaka jest kolejność znaków i sygnałów drogowych?

Rozsądek kierowców oraz przestrzeganie znaków i przepisów ruchu drogowego to dwa najważniejsze czynniki zapewniające bezpieczeństwo na drogach w Polsce. Jednak czasem nawet wytrawni kierowcy wydają się tracić głowę i zapominają, jak i kiedy kierować się hierarchią ważności znaków i sygnałów na drodze.

Ruch drogowy nie jest przypadkowy i musi przebiegać zgodnie z ustalonymi zasadami, zarówno tymczasowymi, jak i stałymi. W naszym artykule wyjaśnimy, jaka jest kolejność znaków drogowych, czym się kierować i jakie powinno mieć się priorytety, prowadząc samochód, rower czy motocykl!

Jak wygląda kolejność znaków drogowych i sygnałów w Polsce?

Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym, uczestnik ruchu drogowego jest zobowiązany stosować się najpierw do osób kierujących ruchem, następnie do znaków świetlnych, potem pionowych i poziomych znaków drogowych, a dopiero na koniec do ogólnych zasad panujących na drodze.

Warto zapamiętać, że wyjątek od zasady dominuje nad zasadą — im coś jest rzadsze, tym, z reguły, ważniejsze.

Osoba upoważniona do kierowania ruchem

Mimo że jest to nieczęsty widok, osoba ta zajmuje najważniejsze miejsce w kolejności znaków drogowych. Ruchem kieruje zazwyczaj funkcjonariusz lub funkcjonariuszka policji, ale może być to między innymi żołnierz Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariusz Straży Granicznej, inspektor z Inspekcji Transportu Drogowego, strażnik miejski, pracownik kolei (zwłaszcza na przejeździe kolejowym), a także leśniczy lub strażak.

Osoby będące „cywilami”, czyli nienależące do Policji, ITD czy straży miejskich, muszą przejść jednak odpowiednie szkolenie. Warto też pamiętać, że osoba zajmująca się przeprowadzaniem dzieci przez jezdnię także ma takie uprawnienia — i należy zwolnić na sam jej widok. Dlatego tak ważna jest widoczność — i w wielu gminach stosuje się ekologiczne oświetlenie hybrydowe przejścia dla pieszych, które sprawia, że dojrzymy kierującego ruchem bez problemu.

Osoba kierująca ruchem, niezależnie od zawodu, musi być łatwo rozpoznawalna, nawet z daleka, a jej sygnały mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi znakami i przepisami ruchu drogowego. Jej obecność jest zwykle wymagana ze względu na nieprzewidziane zdarzenia, takie jak wypadki lub prace budowlane, które mogą zakłócić organizację ruchu. W wielu miejscach w Polsce na przykład dochodzi do reorganizacji ruchu w okolicach cmentarzy podczas Dnia Wszystkich Świętych.

Znaki świetlne

Sygnały świetlne, które są również nazywane światłami drogowymi, zajmują drugą najważniejszą pozycję, jeśli chodzi o kolejność znaków drogowych. Odnoszą się do wszystkich systemów kontroli ruchu, które można znaleźć na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Nawet przedszkolaki wiedzą, co oznaczają najczęściej spotykane sygnały świetlne, ale pamiętaj, że znaki świetlne to nie tylko trójkolorowy sygnalizator! Warto w szczególności pamiętać o strzałkach świetlnych, które wskazują dostępne pasy ruchu.

Policjant do niedawna miał tę przewagę nad innymi znakami, ponieważ mógł dostosować swoje sygnały do zmieniających się okoliczności. Jednak istnieją już dziś systemy, które wykrywają zbliżające się pojazdy, aby dostosować czas działania sygnalizacji świetlnej. W ofercie firmy 3D mamy także aktywne pionowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które w razie potrzeby stają się bardziej widoczne! Należy pamiętać jednak, że nie są to znaki świetlne, ale systemy doświetlające istniejące znaki poziome i pionowe.

Znaki pionowe i poziome

Pionowe znaki drogowe to takie, które umieszcza się na poboczu drogi lub nad określonymi pasami ruchu. Informują one o wszelkich dodatkowych specjalnych przepisach obowiązujących w danym miejscu. Znaki te występują w pięciu rodzajach: ostrzegawcze, nakazu, zakazu, informacyjne oraz kierunku i miejscowości, które różnią się kształtem, kolorem i przekazywanymi informacjami.

Produkcja znaków drogowych nie jest więc łatwym zadaniem!

Z kolei poziome znaki drogowe malowane są bezpośrednio na powierzchni drogi i pozwalają na identyfikację pasów ruchu, przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych, linii zatrzymania, prawa drogi, odcinków wyprzedzania i innych. Żółte znaki poziome zajmują wyższe miejsce, jeśli chodzi o kolejność znaków drogowych, w porównaniu z białymi — stosowane są oczywiście podczas np. remontów czy reorganizacji ruchu. Zarówno znaki pionowe, jak i poziome są równie ważne i wzajemnie się uzupełniają. Na przykład znak „Ustąp pierwszeństwa” powinien towarzyszyć malowanym na asfalcie trójkątom, a znak STOP powinien pojawiać się równocześnie z białą ciągłą linią zatrzymania na jezdni.

Przepisy

Przepisy ruchu drogowego są najmniej ważne w kolejności znaków i mają zastosowanie w przypadku braku sygnałów, znaków poziomych i pionowych lub kontrolera ruchu. To „domyślne zasady”, które poznajemy na kursie prawa jazdy i obowiązują zawsze — chyba że zastępuje je specyficzny znak czy wyjątek.

Najlepszym przykładem jest reguła prawej ręki, co oznacza, że gdy na skrzyżowaniu nie ma sygnałów lub znaków wskazujących na prawo pierwszeństwa, pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony.

Jak widać, nie jest trudno przestrzegać kolejności znaków drogowych — wystarczy zapamiętać, że policjant i światła są ważniejsze od znaków oraz trzymać się wskazań i zdrowego rozsądku.

Udostępnij to na